a RODES - rozšířená informace | ROLLPA - svět stavebnicových konstrukcí

RODES - rozšířená informace o deskové nábytkové stavebnici 

Vážení, dostává se Vám do rukou výrobek, který je svým řešením přímo předurčen pro řešení těch nejrozmanitějších požadavků a nároků, jaké si jen lze představit. Desková sta­vebnice Rodes tyto požadavky řeší s minimálními náklady a s maximální variabilitou.

Co je desková stavebnice RODES?

Jedná se o soubor deskových modulů, které jsou vyrobeny z běžně používaných desko­vých materiálů, např. laminovaných dřevotřískových desek LTD a desek MDF a dalších ma­teriálů, které jsou různě povrchově upraveny a to dýhováním, laminováním i jinými běžnými postupy. Z těchto materiálů je vyráběna řada deskových modulů, jejichž vhodnou skladbou je možné vytvářet různé sestavy, které poskytují rozsáhlou škálu možností použití. Pro spojování jednotlivých modulů je k dispozici příslušný sortiment spojovacích prvků, které umožňují realizaci všech požadovaných konstrukcí. V rámci stavebnice a pro její doplnění je možné použít běžně vyráběné stavební a nábytkové komponenty (okna, dveře, vestavné skříně, apod.) i běžně dodávané elektrospotřebiče. Stavebnici je možné využít především pro úpravy interiérů, budování příčkových systémů pro variabilní členění rozsáhlých pro­storů např. při výstavbě kanceláří, půdních vestaveb, bytových jader, výstavních stánků a expozic.

Jaké jsou výhody stavebnice RODES?

Stavebnice RODES poskytuje možnosti, jejichž realizace jinými systémy je téměř nebo zcela nemožná. Například realizace příčky stavebnicí RODES znamená získat příčku s ko­nečnou povrchovou úpravou, příčku v jejíž dutině lze realizovat veškeré instalace nebo kte­rou lze vyplnit izolačními materiály, příčku, kterou lze kdykoli znovu rozebrat a sestavit ji­ným způsobem nebo na jiném místě, doplnit nebo obměnit dalšími moduly s jinou povrchovou úpravou a tak zásadně změnit design prostoru s minimálními náklady. Příčku, která již uvnitř může obsahovat veškeré možné úložné prostoty včetně prosklených vitrín a jejíž montáž i demontáž je možné realizovat ve velice krátkém čase a bez problémů běžných při klasic­kých stavebních úpravách. Realizace rekonstrukce např. bytového jádra stavebnicí RODES poskytuje kutilům možnost minimalizovat náklady a rekonstruovat jádro převážně vlastními silami, pouze ve spolupráci s instalačními firmami.

A realizace výstavního stánku? I tady se projeví výhody stavebnice RODES. Stánek lze realizovat na základě prostorových dispozic a požadavků vystavovatele prakticky bez ome­zení, při volbě rozměrově vhodných modulů lze jeho dopravu zajistit bez nároků na velké dopravní prostředky, jeho vzhled lze doplněním dalších modulů nebo jejich záměnou od vý­stavy k výstavě bezproblémově měnit, v mezidobí má stavebnice minimální nároky na sklado­vací prostor.

 

Jaké designové možnosti poskytuje stavebnice RODES?

Designové možnosti stavebnice RODES jsou dány možnostmi materiálů, které jsou pro výrobu modulů použity. A škála těchto materiálů je opravdu široká. Jedná se o pestrou pa­letu pastelových barev a povrchů, které imitují různé druhy dřev. Jako nadstandardní vari­antu povrchu pro řešení luxusních interi­érů lze použít desky s látkovým potahem, případně desky s metalickými povrchy z práškových plastů. Neobvyklou vlastností stavebnice RODES je možnost použití desek různých tlouštěk (18,25 ...mm) a jejich spojením dosáhnout i plastických efektů v rámci řešeného interiéru.

Jaké jsou konstrukční vlastnosti stavebnice RODES?

Konstrukční vlastnosti stavebnice RODES jsou dané především vlastnostmi materiálů po­užitých pro výrobu komponentů stavebnice. Pro modulové desky je stanovena minimální tloušťka 18 mm, která umožňuje řešit konečné sestavy jako samonosné, bez nutnosti vnitřní podpůrné konstrukce. Modulové desky jsou vyráběny v rastru 150 mm (150, 300, 450, 600, 750, 900, 1050, 1200, 1800, 2400 mm). Spojovací prvky jsou vyrobeny z povrchově uprave­ného ocelového plechu o síle 1,9 mm. V sestavě spojovacích prvků jsou i kotvící prvky pro připojení stavebnice do stávající podlahy či stěny. Soubor těchto prvků zajišťuje svou kon­strukcí dostatečnou pevnost celé sestavy. Veškeré komponenty tedy zajišťují svými vlast­nostmi stavebnici použití shodné s klasickými stavebními systémy, při zachování všech výhod montovaného systému.

Jaká prostředí jsou vhodná pro použití stavebnice RODES?

Prostředí vhodné pro použití stavebnice RODES odpovídá použitým materiálům. Nejčas­tější použití je v prostředí běžných interiérů, což je dáno vlastnostmi standardně používa­ných materiálů LTD a MDF, nicméně při použití povrchově upravených vodovzdorných pře­kližek je možné použít stavebnici i v prostředí se zvýšenou vlhkostí. Požární odolnost opět odpovídá použitým materiálům.

Jak použít stavebnici RODES?

Použití stavebnice RODES je, díky její konstrukci, velice jednoduché. Ze široké škály mo­dulů, která je k dispozici, lze vybrat vhodnou sestavu pro požadované řešení a tu následně realizovat použitím standardních spojovacích prvků, které jsou součástí stavebnice. K reali­zaci nejsou nutné žádné speciální nástroje, pouze běžné nářadí.

Autorem projektu RODES je PhDr.Václav Husák - tel: + 420 776 024 707