a SKELETON - rozšířená informace | ROLLPA - svět stavebnicových konstrukcí

SKELETON - rozšířená informace 

     Trubkový konstrukční systém SKELETON lze velmi vý­hodně vy­užít k dočasným i trvalým stavbám i nábytkovým konstrukcím v jakém­koli prostředí. My jsme ho v České republice dosud komerčně využívali pouze k technickým stavbám (například sklady), ale protože systém je stejně varia­bilní jako známá stavebnice LEGO, můžeme navrhnout početnou řadu typizova­ných konstrukcí pro tr­valé bydlení malých i velkých rodin, pro postavení růz­ných obchůdků či skladů, ubytoven, školních budov a učeben. Ze SKELETONU lze postavit také výrobní prostory a dílny s přihléd­nutím ke kulturním zvyk­los­tem (architektuře obdobných staveb) každého potenciálního uživatele.

     Základ systému SKELETON tvoří ekologické plastové trubky a hygienickým ates­tem o vnějším roz­měru 32 mm a vnitřním 28 mm, které jsou spojovány rov­něž plasto­vými spojkami do potřebných příhra­dových konstrukcí. Tepelnou izolaci lze provést vložením tepelně-izolačních desek z řady druhů materi­álů - my zde nyní používáme sta­vební polystyren. Do přízemního patra obvodových stěn je možné vložit speciální vaky z plachtoviny, které se pak naplní jakýmkoli vhodným těžkým materiálem - pískem, zemi­nou, kamením apod.  Stěny jsou do­konale navzájem pospojovány a celý objekt může být kromě zatížení ještě za­kotven do podloží zatlučenými ocelovými kolíky vhodné veli­kosti. 

     Přístupné vnitřní strany regálů stěn a příček vytvářejí množství policových úlož­ných prostorů, které obyvatelé mohou využít k ukládání potravin a osob­ních po­třeb. Stejně snadno lze postavit napří­klad konstrukci pro vlo­žení jakéhokoli dřezu, jí­delní stoly, různé typy stoliček apod. Prostě stačí říci.

     Pultové nebo obloukové střechy jsou poskládány z samonosných lamináto­vých dílců, opláštění je z vlni­tých desek z mnoha typů materiálů.  Spoustu věcí, které doplňují sys­tém SKELETON, například poli­cové desky, obvodové opláš­tění a některé části požado­vaného vybavení domků bychom dokázali levně na­koupit i přímo na místě nebo v soused­ních zemích. V objektech lze topit kamny, případně i otevřeným ohněm (V tomto případě je střecha k tomuto účelu upravena.)
Autorem projektu SKELETON je PhDr.Václav Husák - tel: + 420 776 024 707